Regulamin uczestnictwa w półkoloniach 2023


 1. Organizatorem półkolonii żeglarskich jest Water sports Angelika Bocheńska ul.Estetyczna 4 / lok 1b 43-100 Tychy
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 3. Warunkiem udziału dziecka w półkoloniach jest wypełnienie przez rodziców karty kwalifikacyjnej oraz wniesienie pełnej opłaty za udział w turnusie w wysokości: 1099zł
 4. Zadatek w wysokości 450 zł za półkolonie winien być wniesiony do 5 dni od zapisu dziecka.
 5. Pełna opłata za półkolonie musi być wniesiona najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
 6. Opiekunowie dokładają wszelkich starań, aby stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki do wypoczynku i zorganizować czas w sposób aktywny, przyjemny i pożyteczny. Dbają też o to, aby dzieci dobrze czuły się w grupie i uczestniczyły we wspólnych zajęciach i zabawach.
 7. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8:00. do godz. 16.30.
 8. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca zbiórki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej i za pisemnym poświadczeniu odbioru.
 9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 10. a) spokojnego wypoczynku,
 11. b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
  c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 12. Uczestnicy mają obowiązek:
 13. a) przestrzegać regulaminu półkolonii oraz regulaminu ośrodka i portu,
  b) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów,
  c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  d) brać czynny udział w realizacji programu półkolonii,
  e) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
  f) szanować mienie własne i cudze, pomoce dydaktyczne, materiały używane do realizacji zajęć,
  g) kulturalnie zachowywać się, zwłaszcza podczas wszystkich zajęć oraz w czasie posiłków, h) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
  i) bezwzględnie przestrzegać obowiązku noszenia kamizelek asekuracyjnych w czasie zajęć na wodzie lub w jej pobliżu.
 14. Uczestnikom nie wolno samowolnie wchodzić na łódki lub do wody. Każdy uczestnik może wejść na łódkę lub do wody wyłącznie po wydaniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna.
 15. Uczestnikom nie wolno ściągać kamizelki bez wyraźnego wskazania przez osobę prowadzącą.
 16. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. W przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.
 17. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot części kosztów za posiłki w czasie niewykorzystanej części turnusu.
 18. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji w czasie mniejszym niż 2 tygodnie przed turnusem.
 19. Rodzic lub opiekun ma obowiązek zostawić dla dziecka komplet ubrań do przebrania, czapkę na głowę chroniącą przed słońcem, buty do pływania na łódce oraz mały ręcznik.
 20. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.
 21. Organizator nie przewiduje potrzeby przynoszenia na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., są niekonieczne do udziału w zajęciach.
 22. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
 23. Water sports Angelika Bocheńska ul.Estetyczna 4 / lok 1b 43-100 Tychy jest administratorem podanych przez rodziców uczestników Półkolonii danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia dziecka, i przetwarza je tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi (tj. właściwa opieka nad dzieckiem, kontakt z rodzicami). Dane te nie będą nikomu udostępniane w rozumieniu RODO. Mają Państwo prawo wglądu w dane, poprawienia ich lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 24. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
 25. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.
 26. Sprawy sporne podlegają jurysdykcji Sądu właściwego dla siedziby Water Sports Angelika Bocheńska