Regulamin - Gang Żeglarzy

Mały dekalog naszych półkolonii

ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONII

 1. Organizatorem Półkolonii jest Water Sports Angelika Bocheńska.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie Huta Paprocka ul. Nad jeziorem 44, 43-100 Tychy, a także w miejscach przewidzianych w planie aktualnego turnusu.
 3. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat, chyba że kierownik półkolonii zdecyduje inaczej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz uregulowanie całości opłaty.
 5. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii obejmuje wszystkie atrakcje, wyjścia i wycieczki oraz wyżywienie i ubezpieczenie NNW.
 6. W przypadku uczestnictwa w mniejszej ilości dni, koszt pobytu za jeden dzień jest obliczany proporcjonalnie.
 7. Jeden turnus półkolonii trwa 5 dni. Organizator zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 16:00. 
 8. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 8.30) i odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 17:00).
 9. Za bezpieczne przyprowadzenie i odebranie dziecka z miejsca półkolonii odpowiadają rodzice.
 10. Dziecko może być odebrane z półkolonii przez osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej. Dziecko nie może samodzielnie wracać do domu.
 11. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem doświadczonych wychowawców według opracowanego planu półkolonii. Organizator przewiduje zmiany w planie (np. wyjścia, wycieczki) jedynie z powodu nieodpowiedniej pogody.
 12. Organizator zapewnia dzieciom 2 posiłki: obiad + przekąska oraz napoje bez limitu (woda, herbata).
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęca się, aby nie przynosić na półkolonię cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki itp.
 14. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą zdrowe przekąski, ubranie na zmianę oraz adekwatną do pogody odzież wierzchnią.
 15. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Dzieciom nie wolno opuszczać budynku ani miejsca trwania zajęć bez wiedzy i zgody opiekuna.
 16. W razie niesubordynacji uczestnika półkolonii: niestosowania się do poleceń opiekunów, wulgarnego zachowania itp. może on zostać skreślony z listy uczestników półkolonii, po wcześniejszej rozmowie z opiekunami, bez zwrotu kosztów.
 17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii, jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 18. Choroba dziecka jest podstawą do zwrotu kosztu półkolonii w wysokości 50% pełnej opłaty. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego organizatorowi.
 19. Rezygnacja z półkolonii po jej rozpoczęciu z przyczyn innych niż zdrowotne nie uprawnia klienta do zwrotu poniesionych opłat.
 20. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do organizatora karty kwalifikacyjnej oraz podpisanie niniejszego regulaminu.